امروز را می خواهم فیروزه ای باشم

مثل کاشی های خوشرنگ حوض مادر بزرگ

پر از آرامش

امروز را می خواهم فیروزه ای باشم

و زیر سقف آبی آسمانم

نفسی تازه کنم پر از عطر خدا

امروز را می خواهم شاد باشم

با مهر و شاعرانه

قدم بزنم

سنگ فرش های فیروزه ای باغ احساس را

رفیق ...

کمی با من 

همقدم باش

منبع : حرف های نگفته |امروزم....
برچسب ها : فیروزه ,خواهم ,خواهم فیروزه